Mera kvinnor till arkiven!

De senaste åren har det utkommit intressant forskning, biografier och historisk fiktion om kvinnor. Ofta har man lyft fram så kallade bortglömda kvinnor som varit sin tids betydande konstnärer, författare, affärskvinnor, föreningsaktiva, idrottare och kulturpåverkade.

Ofta har kvinnor blivit i skuggan av männen och först efteråt har deras insatser inom olika områden i samhället gjorts synliga. Det material som bevarats i arkiven har gjort det möjligt att lyfta fram kvinnorna ur glömskan. Tyvärr är ännu idag andelen kvinnors material i många arkiv liten.

Vår bild av samhället och dess utveckling blir inte komplett om vi inte till arkiven också får kvinnors arkivsamlingar. Materialet belyser hur samhället och livet sett ut under olika tider. Kvinnors arkivmaterial utgör också viktiga källor för vardagshistoria, social- och kulturhistoria och till exempel lokalhistorisk forskning. För släktforskarna kan också det här materialet vara en verklig guldgruva.

På den här sidan lyfter vi under ”Mera kvinnor till arkiven”-kampanjen fram intressanta exempel ur kvinnoarkiv från de olika medlemsarkivens samlingar. Vi berättar om den forskning som gjorts på basen av materialet i arkiven och också om till vilken annan användning materialet kommit. Mången bok, forskningsprojekt och dokumentärfilm hade inte kommit till om inte just ett visst material skulle ha funnits bevarat i våra arkiv.

Vi tipsar också om intressanta forskningsämnen.

Yksityiset keskusarkistot -de privata centralarkiven ry vill lyfta fram hur viktigt det är att få mera kvinnors arkivmaterial insamlat och säkra att det åt kommande generationer förmedlas en rik och mångsidig bild av kvinnor som samhällsaktörer.

Vi vill påminna kvinnor om att också deras material är viktiga, intressanta och nyttig för kommande generationer.

Vi måste börja spara och arkivera material för kommande generationer idag!